GEBELİKTE İSTENMEYEN  DURUMLAR

1.Amniyon sıvısı hastalıkları

Amniyon sıvısı bebeğin idrarı,alveoler epitelyum hücrelerinin alveoler sıvı üretimi ve bunların koryonik epitelden emilimi arasındaki denge sonucu oluşur.Fetal idrar yapılmakta ve bir kısmıda yine amniyona karıştıktan sonra bebek tarafından yutulmaktadır.Gebeliğin 16.haftasında yaklaşık 250 ml iken 32-35 hafta arasında 850 ml kadar artmakta ve miada 500 ml kadar inmektedir.

2.Amniyotik sıvı volumunu ölçme teknikleri

Uterusun 4 kadranındaki dik olan volumler ölçülmektedir.Amniyotik ölçüm her kadrandan içinde kord olmayacak şekilde ölçülmekte ves osnuç cm cinsinden hazırlanmaktadır.AFI ölçümü 24. Gebelik haftasından sonra anlamlı olarak verilerini sağlayablir.Ancak bu teknik ile ölçüm çoğul gebelikler için uygun değildir.

POLİHİDROAMNİYOS

Amniyon sıvısının patolojik dğzeyde artışıdır.20 cm den veya 2000 ml den fazla sıvı artışı anlamına gelmektedir.Genel poulasyonda %0.2 ile 1.6 arasında değişmektedir.Amniyon sıvısındaki artışlar konjenital anomali,kord prolapsusu veya erken doğum ile korele olabilir.Nadir olmakla beraber polihidroamniyos hastalarında suların erken gelmesi durumunda eş anne rahminden erken ayrılması anlamına gelebilir.

Nedenleri  ; polihidroamniyosların yaklaşık % 16-66 sı nedeni belli değildir.Geri kalan olgularda artmış fetal idrar yapımı veya fetal yutma bozukluğu nedeniyle  amniyotik sıvı  volumünün artışı oluşabilir.

Akrania ,anensefali gibi santral sinir sistemi anomalisi olan hastalarda suyum armasındaki en önemli mekanizma muhtemel fetal yutma mekanizmasındaki bozulmaya veya antidiurtik hormon yokluğuna bağlı idrar  miktarındaki artışa başlıdır.

Gastrointestinal sistem tıkanıklıklarında (ösaphagus atrezisi ..)  sıvı emiliminin azalması ile polihidroamniyos gelişmektedir.

Kromozomal bozukluğu olan olgularda polihidroamniyos % 35 e kadar yükselebilmektedir.Bu grupta en sık trizomi 13,18,21 olup bu hastalarda fetal yutma yeteğindeki azalmaya bağlı olduğu düşünülmektedir.

Nörömuskuler hastalıklar bu durun bozulmuş yutma fonksiyonu bozukluğuna bağlıdır.

Diabetes Mellitus burada en büyük sorun fetal hipergliseminin yarattığı bir polihidroamniyos vardır.

Diğer nedenler arasında toxoplasma,CMV,Sfiliz gibi enfeksiyonlarda polihidroamniyosa neden olabilir.

Tedavi ; Polihidroamniyos nedeniyle hastalara 1-3 hafta arayla amniyon sıvısı 500-1500 ml geçmiyecek şekilde boşaltılabilir.Beraberinde protein ve elektrolit kaybı olabileceğinden dolayı amacı hastayı rahatlatmak  olup hastalığın nedenine yönelik tedavi sağlamaz.

Farmakolojik ajanlardan indometazin kullanımı 2-11 hafta süreyle uygulanabilir ancak bu durumda duktusun erken kapanmasına neden olabilecektir.Bu durumda ilaç kullanımında duktusun takibi gerekmektedir.